Email: info@rekruter.si Mob: + 386 51 350 440 Naslov: Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana So vaši zaposleni zadovoljni?

Pomen organizacijske klime v podjetju

Zakaj in kako meriti vzdušje v podjetju


Ana je pred dvema tednoma napisalaOrganizacijsko klimo definiramo kot niz merljivih lastnosti delovnega okolja, zaznanih posredno ali neposredno s strani vseh zaposlenih. Klima je odraz splošnega vzdušja v podjetju in vpliva na delovno zadovoljstvo, motivacijo, zavzetost ter vedenje zaposlenih in je nenazadnje tudi kazalnik fluktuacije v podjetju.

Vsako podjetje se ali pa bi se moralo ukvarjati s kadri. To področje strokovno imenujemo upravljanje s človeškimi viri. Sestavljeno je iz več kategorij, ki skupno prispevajo k boljšemu poslovanju podjetja in bi za uspešno delovanje celotne organizacije morale biti ali postati del vsake poslovne strategije podjetja.

Organizacijska klima je po tezah različnih avtorjev ena od ključnih komponent upravljanja s človeškimi viri, med katere spadajo tudi:

 • analiza delovnih mest in sistemizacija (opredelitev nalog, procesov in zahtev delovnih mest),
 • načrtovanje človeških virov (koliko zaposlenih s specifičnimi znanji in veščinami podjetje potrebuje),
 • iskanje kadra (privabljanje potencialnih kandidatov),
 • selekcija kadra (izbor novih sodelavcev),
 • izobraževanje in razvoj (uvajanje v delo in priprava na prihodnost),
 • upravljanje uspešnosti (ocenjevanje, vrednotenje uspešnosti zaposlenih),
 • nagrajevanje (bonusi, provizije, udeležba pri dobičku),
 • odnos do zaposlenih (zagotavljanje pozitivnega delovnega okolja).

V fazi merjenja organizacijske klime v podjetjih se posredno ali neposredno merijo vsi vidiki upravljanja s človeškimi viri, saj se le na ta način dobi celotna slika podjetja. Veliko podjetij merjenje organizacijske klime vključuje v strategijo razvoja kadrov in jo kontinuirano izvaja na letni ravni ali ob večjih spremembah znotraj podjetja.

 

Zakaj je organizacijska klima pomembna?

Organizacijska klima je odraz vzdušja in zadovoljstva zaposlenih, zato bi moralo vsako vodstvo poznati njeno stanje. Zadovoljstvo zaposlenih je eden od najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na produktivnost in nenazadnje na uspešnost podjetja samega. Drugače povedano, vzdušje v podjetju je kazalnik smeri, v katero gre podjetje. In če sproti (oz. ob večjih prelomnicah) meri utrip med zaposlenimi, se lahko podjetje pravočasno pripravi in ukrepa, da ne pride do dolgoročnih negativnih učinkov (nezadovoljstvo zaposlenih, povečana fluktuacija, slabi odnosi, upad ugleda podjetja ipd.).

 

Merjenje organizacijske klime

Od leta 2001 je merjenje organizacijske klime v slovenskih podjetjih potekalo pod okriljem projekta SiOK (Slovenska organizacijska klima), v merjenje pa so bila vključena najvidnejša podjetja na vseslovenski ravni. Zaradi enotnega, strukturiranega in standardiziranega sistema je bilo mogoče organizacijsko klimo izmeriti in celo primerjati med podjetji, kar pa danes ni več mogoče, saj projekt na takšnem nivoju ne obstaja več. Zadnje merjenje klime po sistemu SiOK je bilo namreč izvedeno leta 2014.

Še vedno pa obstajajo standardi in vprašalniki, ki podjetjem pomagajo izmeriti klimo ter jim na ta način pridobijo informacije o zadovoljstvu zaposlenih, tako na ravni celotnega podjetja kot tudi na ravni posameznih merjenih kategorij (oddelek, starost, delovna doba ipd.).

Organizacijsko klimo lahko podjetja merijo sama, vendar je priporočljivo, da to naredi zunanji izvajalec, saj se na ta način doseže od 85 % do 100 % vključenost zaposlenih, hkrati pa se ohranja višja stopnja anonimnosti anketirancev, kar je bistvenega pomena za realne in objektivne rezultate.

Organizacijsko klimo merimo z vnaprej pripravljenim vprašalnikom, ki je sestavljen iz različnih vsebinskih sklopov in se prilagaja posameznemu podjetju.

Za celostni vpogled pa se v sklop organizacijske klime vključuje tudi merjenje zadovoljstva s posameznimi vidiki dela:

 • zadovoljstvo z delom, delovnim časom in delovno opremo,
 • zadovoljstvo s sodelavci, neposredno nadrejenimi in vodstvom,
 • zadovoljstvo s plačo, možnostmi za napredovanje in izobraževanje.

Potek izvedbe merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih:

 • priprava standardiziranih vprašalnikov z dodatnimi vprašanji, ki so vezana na specifiko podjetja,
 • izvedba anketiranja med zaposlenimi,
 • analiza in interpretacija rezultatov (poleg celostnega stanja v podjetju se rezultati merijo tudi po oddelkih, starosti, izobrazbi in delovni dobi),
 • priprava poglobljenega poročila o organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih,
 • predstavitev rezultatov in predlogov vodstvu.

 

Kaj narediti z rezultati?

Po podrobni analizi vprašalnikov se statistični podatki pretvorijo v vsebinske in šele na podlagi tega dobi podjetje vpogled v dejansko stanje zadovoljstva zaposlenih. Ključno je, da se vodstvo podjetja zaveda odgovornosti tovrstnega merjenja, saj lahko brez nadaljnjih ukrepov, ki bodo vodili do (vsaj) nekaterih sprememb, pride do bumerang učinka. Zaposleni namreč pričakujejo, da bo njihovo mnenje slišano in da se bo nekaj na podlagi tega spremenilo – in sicer na bolje. V kolikor se po zaključku merjenja ne zgodi nič, zaposleni smatrajo, da niso bili slišani, da njihovo mnenje ne šteje in da podjetju ni mar zanje. Če povzamemo – bistvena je povratna informacija, kakršnakoli že je.

 

Rezultati v praksi

Glede na rezultate, ki smo jih pridobili na podlagi merjenja v več podjetjih znotraj različnih panog, lahko povzamemo, da so v povprečju ti relativno dobri. Je pa vsem anketirancem skupno to, da so najbolj zadovoljni s področjem svojega prispevka h kakovosti v podjetju in najmanj s področjem in načini nagrajevanja. Torej, večina jih meni, da dela dobro oz. kvalitetno za premajhno plačo.

Vsako podjetje lahko najde način in prostor za izboljšave, ki lahko dolgoročno prinesejo pozitivne učinke, kateri se nato odražajo v večji produktivnosti zaposlenih in dobičkonosnosti podjetja ter hkrati povečajo stopnjo zadovoljstva in pripadnost zaposlenih. To pa je tisto, kar naj bi bil skupen cilj tako podjetju kot vsem zaposlenim.

Skrb za zaposlene naj bo vedno na prvem mestu in organizacijska klima je orodje, ki podjetjem pomaga uvideti, kje jih čakajo izzivi na poti do motiviranih, pripadnih in zadovoljnih zaposlenih.

#najboljšisoznami, bodite med njimi tudi vi!

 

Email: info@rekruter.si    Mob: + 386 51 350 440     Naslov: Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana      Facebook     Linkedin linkedin